Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia

L’objectiu d’aquesta llei és garantir i desenvolupar l’exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, i evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o violència per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, assegurant així que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat.

Aquesta llei recull una reivindicació històrica dels col·lectius de lesbianes, gais, trans (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, col·lectius que han aconseguit els últims anys un reconeixement social i polític que se’ls havia negat, però que encara s’allunya de la plena igualtat.

El nou marc jurídic autonòmic, estatal i europeu ha fet possible un canvi de visió social cap a lesbianes, gais, transsexuals, bixesuals i intersexuals, en gran mesura pel treball continuat de sensibilització i informació, d’entitats i de persones. D’aquí sorgeix una sèrie de justificacions que fan necessària aquesta llei, amb la qual es pretén aconseguir la construcció de noves referències de relació basades en la igualtat i el respecte.

Pel que fa a les Illes Balears, la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix en el títol II tot un seguit de drets de ciutadania a les Illes Balears i, concretament, l’article 17 estableix el dret de totes les persones al lliure desenvolupament de la seua personalitat, així com l’obligació de les administracions públiques de vetlar en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i de garantir que ho facin en igualtat de condicions. I, en concret, al punt 3 es fa una menció específica al dret de totes les persones, amb residència permanent a les Illes Balears, a no ser discriminades per raó de la seua orientació sexual.

Compartir