CONDICIONS LEGALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquestes condicions generals, regulen l’ús del servei del portal d’Internet http://www.conselldeivissa.es .

OBJECTE

A través del portal www.conselldeivissa.es es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts posats a disposició dels ciutadans d’Eivissa. El Consell d’Eivissa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del Portal, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.

CONDICIONS D’ACCÉS I FUNCIONAMENT DEL PORTAL

 • www.conselldeivissa.es és totalment gratuït pels seus usuaris. No obstant, la utilització de certs serveis estarà disponible mitjançant subscripció prèvia.
 • L’usuari es compromet a utilitzar el portal de manera correcta i d’acord amb la llei. En cas de provocar perjudicis al portal del Consell d’Eivissa, hi sera responsable.
 • www.conselldeivissa.es no es fa càrrec del mal ús del portal i d’irregularitats en els PC dels usuaris, de les quals seran responsables els propis usuaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES PERSONALES WEB

La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la pàgina www.conselldeivissa.es juntament amb la Política de Cookies i l’Avís Legal.

El Consell d’Eivissa respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat de les persones usuàries i el secret i la seguretat de les dades personals, de conformitat amb l’establert a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Europeu de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia de drets digitals 3/2018, de 5 de desembre i de les seues normes de desenvolupament, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a les quals estan exposades.

En concret, s’informa que les vostres dades de caràcter personal només es podran obtenir per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtengut.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Les dades que es recullin o ens faciliteu voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per navegar-hi, així com totes aquelles que ens pugueu facilitar en los formularis de contacte, via correu electrònic (e-mail) o per telèfon, seran recollides i tractades pel Responsable del Tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

 • Responsable del Tractament: Consell d’Eivissa
 • Adreça: av. d’Espanya, 49, CP 07800, Eivissa (Illes Balears).
 • Telèfon: 971 195900
 • Web: www.conselldeivissa.es
 • E-mail:info@conselldeivissa.es

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades personals?

 • Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la vostra sol·licitud o tramitar la vostra petició, de les distintes propostes que proposam des de la nostra Web.
 • Informació per mitjans electrònics, que versen sobre la vostra sol·licitud.
 • Per al tractament de les distintes finalitats en funció dels serveis que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per mantenir el contacte i la comunicació amb aquestes.
 • Informació general o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que hi hagi una autorització expressa.
 • Realitzar anàlisis i millores a la Web, sobre els nostres serveis.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

RGPD 2016/679. Article 6.1 a, la persona interessada va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

Compliment d’obligacions legals per la nostra part.

Compliment per part del Consell d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics, en altres la protecció d’interessos vitals i en altres l’execució d’un contracte.

L’acceptació i el consentiment de la persona interessada: En aquells casos en què per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar, la seua realització implicarà necessariament que ha estat informada i ha atorgat expressament el seu consentiment al contengut de la clàusula annexada al dit formulari o acceptació de la política de privacitat.

A qui comunicarem les vostres dades?

Les dades que ens proporcionau podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per desenvolupar projectes socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

Durant quin termini emmagatzemarem les vostres dades?

Les dades personals seran mantengudes mentre continuï la vinculació amb el responsable. En finalitzar aquesta, les dades personals tractades a cada una de las finalitats indicades es mantendran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantendran mentre no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o si no existís aquest termini legal, fins que la persona interessada en sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat.

Quins són els vostres drets?

 • A saber si estam tractant les vostres dades o no.
 • A accedir a les vostres dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les vostres dades si són inexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les vostres dades si ja no són necessàries per als fins per a les quals varen ser recollides o si ens retirau el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar el dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de la persona interessada.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en alguns supòsits, caso en el qual només es conservaran d’acord amb la normativa vigent.
 • A portar les vostres dades, que us seran facilitades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica.
 • A presentar una reclamació davant el delegat de Protecció de Dades (si pertoca) o davant l’Agencia Española de Protección de Datos o autoritat de control competent, si creis que no us hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a cada finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment exprés.

Com podeu exercir els vostres drets?

Us informam que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant un escrit juntament amb la fotocòpia de vostre DNI al delegat de Protecció de Dades, a la següent adreça:

 • Consell d’Eivissa
 • av. d’Espanya, 49, CP 07800, Eivissa (Illes Balears).

En determinats supòsits la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, cas en el qual només les conservarem d’acord amb la normativa vigent.

En determinats supòsits podeu exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que us seran entregades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica o al nou responsable de tractament que designeu.

Teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l’hagueu donat.

S’informa a la persona interessada o representant d’aquesta que podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, en el supòsit que consideri que no s’ha atès convenientment l’exercici dels seus drets.

Canvis en la Política de Privacitat:

El Consell d’Eivissa es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, us recomanam que la reviseu cada vegada que accediu a la Pàgina Web. En el supòsit que la persona usuària s’hagi registrat a la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a la pàgina se us informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.