Servei d’avaluació i de reconeixement de la condició de cans d’assistència

Servei dirigit al reconeixement de la condició de cans d’assistència, així com altres funcions atribuïdes en aquesta matèria als consells insulars per la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

Els destinataris són persones amb una discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda que sigui auxiliada per cans d’assistència de conformitat amb l’establert a la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

Concerts socials: S’entén por concert social l’instrument mitjançant el qual es produeix la prestació de serveis socials de responsabilitat pública a través d’entitats en les quals el finançament, l’accés i el control són públics:

1. Servei de centre de dia:

Servei d’atenció diürna que dona una atenció integral a les persones amb discapacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat en funció de les necessitats de cada persona i el seu tipus de discapacitat, perquè puguin millorar o mantenir el major nivell d’autonomia i benestar, potenciar la inclusió i donar suport a les famílies.

Els destinataris són persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament o persones amb discapacitat física, a partir de 16 anys (menors de 16 anys en casos excepcionals), amb un grau mínim de discapacitat d’un 65 % i necessitat de suport extens i generalitzat. De manera excepcional podran accedir al servei persones amb un grau de discapacitat inferior al 65 % i necessitat de suport extens i generalitzat amb valoració prèvia.

2. Servei d’habitatge supervisat:

Servei residencial de caràcter permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament que necessiten supervisió i suport de diferent intensitat. S’organitza en habitatges ordinaris que constitueixen el domicili habitual de la persona.

Els destinataris són les persones a partir de 16 anys amb un grau de discapacitat del 33 % i amb necessitat de suport extens i generalitzat (menors de 16 anys en casos excepcionals).

Prestacions econòmiques de dret de concurrència per a persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa

Convocatòria amb caràcter anual, que té per objecte atorgar les prestacions econòmiques de dret de concurrència per a persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda que siguin residents a l’illa d’Eivissa.

Aquestes prestacions econòmiques tenen com a finalitat atendre la necessitat de fer front a tractaments o altres despeses per a la millora física, psíquica i sensorial, així com suplir o compensar les limitacions i les mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària, augmentant la qualitat de vida i el benestar social de les persones beneficiàries a qui van destinades quan aquestes no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-ne o rebre’n d’altres fonts.

Poden ser persones beneficiàries de les prestacions econòmiques de dret de concurrència aquelles que, tenint menys de 65 anys, tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o són beneficiàries d’una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa, o són pensionistes de classes passives de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat i que poden acreditar una sèrie de requisits en la data de presentació de la sol·licitud (vegeu convocatòria).

Compartir