Servei d'Assessoramet i Inserció Laboral per a Persones amb Discapacitat (SAIL-PD)

El SAIL-PD és un servei d’orientació i de suport a la inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat amb necessitats de suport de l’illa d’Eivissa, que reuneixen els requisits següents:

 • Tenir entre 16 i 64 anys.
 • Acreditar la seua condició de discapacitat, intel·lectual, física/orgànica i/o sensorial (amb excepció de salut mental) amb grau igual o superior al 33 % o tenir reconeguda la situació d’incapacitat per a la feina habitual per la Seguretat Social.
 • Manifestar el seu desig d’incorporar-se al món laboral i tenir dificultats per a la seua inserció.

És un servei integrat dins l’estructura del Departament de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular, però participa de la Xarxa d’Itineraris Integrals d’Inserció posada en marxa pel SOIB i amb cofinançament del 50 % del Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears.

Els objectius que persegueix són:

 1. Facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat, afavorint la millora professional, el nivell d’ocupabilitat i adaptabilitat donant suport per a l’accés i el manteniment de llocs de feina, mitjançant la metodologia de treball amb suport.
 2. Augmentar els nivells d’autonomia personal i social dels usuaris per facilitar la seua integració sociolaboral, mitjançant l’elaboració conjunta dels plans individualitzats.

Per a la consecució d’aquests objectius, les estratègies generals dutes a terme són, entre altres:

 1. Donar a conèixer les actuacions del nostre servei perquè el col·lectiu de persones amb discapacitat conegui l’existència d’aquest recurs d’orientació i suport.
 2. Recerca de nous ocupadors, donant a conèixer les subvencions i els avantatges fiscals de la contractació de persones amb discapacitat i oferint un suport professional per a la selecció, l’adaptació i el manteniment de llocs de feina.
 3. Treballar amb les empreses col·laboradores per intentar mantenir els llocs de feina ocupats de forma temporal.
 4. Promoure la incorporació de persones amb discapacitat al món laboral per equilibrar els percentatges d’inserció respecte a la població general, en condicions d’igualtat respecte a salaris, horaris i qualificació que la resta de la població. Tanmateix, des d’una perspectiva de gènere, s’establiran mesures dirigides a augmentar la presència de dones en aquells àmbits poc feminitzats, prioritzant-ne les candidatures en igualtat de condicions, de requisits, d’habilitats i de capacitats.
 5. Donar suport i intensificar l’entrenament d’estratègies de recerca activa de feina a totes les persones usuàries, amb especial atenció als factors de motivació cap a la recerca activa de feina.
 6. Aprofitar els períodes d’atur dels usuaris per canalitzar els interessos i les necessitats formatives, amb l’objectiu que puguin afrontar amb majors garanties d’èxit la recerca d’un lloc de feina. Per això, s’ha d’adaptar i flexibilitzar l’oferta formativa per donar resposta als interessos d’aquest col·lectiu, tant amb recursos normalitzats com específics. La idea és establir una relació directa amb les demandes del mercat laboral.
 7. Intensificar l’assessorament i el suport a les administracions amb l’objectiu de potenciar la reserva de places dins les diferents ofertes d’ocupació pública i convocatòries de borsins i qualsevol altre acció que faciliti l’accés de les persones amb discapacitat a l’ocupació pública.
 8. Orientar i assessorar sobre prestacions i recursos socials per als usuaris i les usuàries amb majors necessitats socioeconòmiques.
 9. Promoure un canvi d’actituds tant de les famílies i empresaris com de les mateixes persones amb discapacitat respecte a les expectatives d’execució tant a l’àmbit laboral com social.

El personal que conforma aquest Servei és:

 • 1 psicòleg-coordinador
 • 3 orientadores laborals
 • 4 monitors/ores de laborteràpia encarregats dels itineraris formatius
 • 1 auxiliar administrativa

Accions desenvolupades al programa:

 • Accions d’acollida i diagnòstic
 • Accions d’assessorament i informació
 • Accions d’entrenament d’aspectes prelaborals
 • Pràctiques no remunerades en empreses
 • Itineraris formatius*
 • Entrenament de tècniques de recerca de feina (accions FOL)
 • Accions de suport a la formació normalitzada
 • Accions de suport a la recerca activa de feina
 • Accions d’intermediació amb empreses
 • Accions de suport a l’ocupació (metodologia de Treball amb Suport)

La mitjana d’atenció anual és d’unes 130 persones amb diferents nivells d’atenció.

Itineraris formatius

Són accions de formació no reglada i sense cap tipus de titulació. L’objectiu és l’entrenament d’habilitats prelaborals relacionades amb criteris d’èxit en una futura inserció laboral. Al mateix temps que la persona aprèn les tasques pròpies d’una feina concreta, es reforcen aquestes habilitats transversals a qualsevol tipus de feina (puntualitat, responsabilitat, treball en equip, seguiment d’instruccions, ritmes, higiene…).

Es desenvolupen dos itineraris:

 • Itinerari en tasques d’ajudant d’oficina (mitjana 10 persones)
 • Itinerari en tasques de jardineria i manteniment (mitjana de 10 persones)

Aquestos itineraris s’orienten a persones amb discapacitat intel·lectual, amb poca o nul·la experiència laboral i que necessiten treballar aquestes habilitats prelaborals per millorar la seua ocupabilitat.

Discapacidad

Informació i atenció

Adreça:
C/ de Cosme Vidal i Llàser, s/n
(Edifici de Serveis Socials)
07800 Eivissa
Contacte:
Tel.: 971 307 353 / 619 777 444
Coordinador SAIL-PD: Carlos Lara López
Email: sail-pd@conselldeivissa.es
Web: www.trabajoydiscapacidad.conselldeivissa.info
Horari:
De 8.00 a 15.00 hores (de dilluns a divendres)

Compartir